Variety Radiothon Day

Sep 18, 2019

I’m super happy to Proclaim today as Variety Radiothon Day for the Comox Valley!!!

Bob Wells

Mayor, City of Courtenay