Variety Radiothon Day

I’m super happy to Proclaim today as Variety Radiothon Day for the Comox Valley!!!

Bob Wells

Mayor, City of Courtenay